Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten betreft een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor van Rhijn BV. (Kvk 75958074) alsmede R. Dijkstra Advocatuur (Kvk 69099979) met als doel het beoefenen van de advocatuur. Voornoemde entiteiten zijn altijd afzonderlijk, nimmer gezamenlijk de opdrachtnemer van de werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Rhijn | Dijkstra Advocaten, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht te worden verstrekt en aanvaard door Advocatenkantoor Van Rhijn B.V. alsmede R. Dijkstra Advocatuur Van Rhijn | Dijkstra Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De overeenkomst komt tot stand, nadat deze door de maatschap is aanvaard. Eerst na betaling van deze nota wordt de opdracht geacht door het kantoor te zijn aanvaard en nemen de werkzaamheden een aanvang. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt Van Rhijn | Dijkstra Advocaten welke advocaat de opdracht uitvoert. De uitvoering van de overeengekomen opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal de advocaat zich zoveel mogelijk door het belang van cliënt laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal de advocaat handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. 

Declaratie en betaling

 1. Wanneer het inkomen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, komt de opdrachtgever mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand, wordt de te verwachten eigen bijdrage aan de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De definitieve eigen bijdrage wordt door de raad voor rechtsbijstand vastgesteld. Voor wat betreft die declaratie zijn de financiële voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden beschreven met betrekking tot het honorarium, van toepassing.
 1. Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, wordt het honorarium betaald aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief inclusief BTW.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Van Rhijn | Dijkstra Advocaten bevoegd om het uurtarief, ook tijdens de duur van de opdracht, jaarlijks (per 1 januari) te indexeren. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, spoed, werkzaamheden in het weekend of werkzaamheden met grote belangen, kan een verhogingsfactor op het overeengekomen uurtarief worden toegepast.
 1. Wanneer er rechtsbijstand wordt verleend aan een opdrachtgever en/of aan de rechtspersoon waarbinnen de opdrachtgever een leidinggevende functie verricht, dan is de opdrachtgever naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de aan de rechtspersoon verzonden declaratie.
 1. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maandelijks gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan.
 1. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot. De werkzaamheden worden niet eerder aangevangen of voortgezet dan wanneer het voorschot geheel door Van Rhijn| Dijkstra Advocaten is ontvangen. Het voorschot wordt tussentijds en bij het einde van de opdracht verrekend.
 1. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten is gerechtigd om bedragen die de opdrachtgever aan Van Rhijn | Dijkstra Advocaten verschuldigd is te verrekenen met bedragen die Van Rhijn | Dijkstra Advocaten voor de opdrachtgever in depot houdt of bedragen die namens de opdrachtgever voor doorbetaling zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van Rhijn | Dijkstra Advocaten beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de verschillende advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekeringen van de verschillende advocaten liggen ter inzage ten kantore van Van Rhijn | Dijkstra Advocaten.
 1. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5000,-. of, indien het door in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van €10.000,-. Niet alleen Van Rhijn | Dijkstra Advocaten maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van Rhijn | Dijkstra Advocaten indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Inschakeling derden

 1. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Stichting Derdengelden

 1. Van Rhijn | Dijkstra Advocaten bevordert dat gelden die door derden aan opdrachtgever moeten worden betaald of gelden die door Van Rhijn | Dijkstra Advocaten gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor van Rhijn, welke stichting die gelden onder zich houdt.
 1. Indien dit aan de orde is machtigt Opdrachtgever Van Rhijn | Dijkstra Advocaten bij aanvaarding van de opdracht eenmalig op voorhand en onherroepelijk om genoemde derdengelden te verrekenen met de openstaande declaratie(s) ten name van cliënt ter zake van door of namens Van Rhijn | Dijkstra Advocaten verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door het kantoor verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed.

 Bewaartermijn

 1. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de afsluitend schrijven), waarna het Van Rhijn | Dijkstra Advocaten vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 Privacy Policy

 1. Op de website vrdadvocaten.nl kunt u de privacy policy van Van Rhijn | Dijkstra Advocaten raadplegen. Deze zal tevens op aanvraag worden verstrekt.

 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Rhijn | Dijkstra Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Indien er geschillen uit deze rechtsverhouding voortvloeien, zullen deze uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.
 1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Van Rhijn | Dijkstra Advocaten en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling, zie hiervoor de bijlage.

Doorn, 15 september 2021

Kantoorklachtenregeling  Van Rhijn | Dijkstra Advocaten

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de aan van Rhijn | Dijkstra Advocaten (hierna VRD Advocaten) verbonden advocaten te weten dhr. mr. B.H.J. van Rhijn, dhr. mr. R. Dijkstra en  dhr. mr. P.P. van Rhijn en de cliënt.
 2. Iedere advocaat verbonden aan VRD advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. VRD advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de civiele rechter.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mw. mr. R. Dijkstra, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
error: Content is protected !!